Thông báo, Posi thông báo về tình hình chậm thông quan Trung Quốc - Việt Nam!
Click để xem thêm!