Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

Sau khi mua hàng, khách hàng có thể tạo khiếu nại dịch vụ. Thời gian để nhân viên Posi tiếp nhận là 01 ngày làm việc. 

Đối với các khiếu nại cần đầy đủ các thông tin (ví dụ: ảnh chụp sản phẩm), Posi sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thông tin nếu thiếu. 

Sau khi đã có đầy đủ thông tin, Posi sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên trang bán (Taobao, Tmall,...) và thông thường từ 3-5 ngày. Đối với các khiếu nại khác, thời gian xử lý của Posi trong vòng 01-03 ngày. 

Trong quá trình trao đổi xử lý khiếu nại dịch vụ, khách hàng có thể comment trên khiếu nại hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline với bộ phận xử lý khiếu nại dịch vụ. 

Để việc xử lý khiếu nại được thuận lợi, khách hàng cần nắm vững quy định & chính sách của Posi và các quy định liên quan tới xử lý khiếu nại dịch vụ.