Quản lý danh sách khiếu nại dịch vụ

Có 2 cách để xem các khiếu nại dịch vụ đã tạo:

1. Trang danh sách khiếu nại liệt kê tất cả các khiếu nại ở các trạng thái "Chờ tiếp nhận", "Đang xử lý", "Từ chối", "Hoàn tiền"

2. Trang danh sách đơn hàng: khách hàng có thể lọc các đơn đang có khiếu nại (ở trạng thái Chờ tiếp nhận, Đang xử lý)