Phiếu giao hàng là gì? Tại sao tôi phải ký phiếu giao hàng

Phiếu giao hàng là chứng từ xác thực việc giao hàng của Posi cho Khách hàng. Khi nhận hàng, nhân viên Posi sẽ gửi phiếu giao hàng, trên đó có danh sách các kiện hàng giao cho Khách hàng. Khách hàng cần kiểm tra đầy đủ thông tin các kiện hàng có trên phiếu trước khi ký nhận. Trong trường hợp sau khi đã ký nhận, Khách hàng khiếu nại không nhận được kiện hàng đã có trên phiếu, Posi sẽ không giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

Để xem danh sách các phiếu giao hàng đã giao, vui lòng truy cập tại trang Phiếu giao hàng.