Nhận thông báo từ Posi

1. Posi gửi thông báo thông qua các kênh:

- Trên phần Thông báo mới khi truy cập website

- Email

- Sms (tin nhắn điện thoại)

2. Khách hàng có thể cấu hình lựa chọn các nội dung và hình thức muốn nhận thông báo tại trang Cấu hình.

Lưu ý:

- Posi sẽ gửi thông báo qua số điện thoại và email đã được xác thực. Trong trường hợp bạn đăng ký nhiều email, số điện thoại, và có mong muốn cài đặt một email/số điện thoại chuyên biệt để nhận thông tin, bạn có thể cài đặt trên trang Cá nhân.

- Để giảm thiểu rủi ro email/sms gửi từ Posi rơi vào spam, bạn có thể sử dụng chức năng Add to safe list trên hòm thư hoặc trên điện thoại đối với các địa chỉ của Posi