Làm thế nào để nhận hàng?

Khách hàng có thể nhận hàng tại kho hoặc yêu cầu Posi giao hàng tới địa chỉ nhận hàng.  Đối với hình thức giao hàng, Posi sẽ không giao hàng ngay khi hàng về kho. Posi sẽ giao hàng khi Khách hàng yêu cầu giao và đạt đủ điều kiện:

1. Khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền hàng còn thiếu của các đơn hàng yêu cầu giao.

2. Posi và Khách hàng đã thống nhất về phương thức và thời gian giao hàng nội địa (vui lòng xem chính sách và bảng phí giao hàng nội địa)